Bastar Vishwavidyalaya Recruitment Admit Card, बस्तर विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा सूचना एवं प्रवेश पत्र

Bastar Vishwavidyalaya Recruitment Admit Card, बस्तर विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा सूचना एवं प्रवेश पत्र
संस्थान नाम:- बस्‍तर विश्‍वविद्यालय

Bastar Vishwavidyalaya Recruitment Admit Card, बस्‍तर विश्‍वविद्यालय लिखित परीक्षा सूचना एवं प्रवेश पत्र


महत्वपूर्ण लिंक : 

1.लिखित परीक्षा समय-सारिणी  – आधिकारिक अधिसूचना   


2 सहायक प्रोग्रामर   – प्रवेश पत्र   


3   (आशुलिपिक) – प्रवेश पत्र 


4  (स्टेनो टाइपिस्ट) –  प्रवेश पत्र  


5 सहायक ग्रेड -3   – प्रवेश पत्र 


6 वाहन चालक (ड्राइवर)  – प्रवेश पत्र   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *